( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ផ្លែ​ប្រើ​ជា​អាហារ​បាន; ហៅ​ក្លាយ​ជា ដក់ពាយ ក៏​មាន ។