1. ភូមិនៃឃុំកោះថ្កូវ
  2. ស្រុកនៃខែត្រកំពត
  3. ឃុំនៃស្រុកដងទង់
  4. ភូមិនៃឃុំដំបូកខ្ពស់
  5. អតីតឃុំនៃស្រុកស្មាច់មានជ័យ
  6. សង្កាត់នៃក្រុងខេមរភូមិន្ទ
  7. អតីតភូមិនៃឃុំកូនគ្រៀល
  8. ភូមិនៃសង្កាត់កូនគ្រៀល