1. ( ន. ) មេ​ស្រា​ឬ​មេ​ត្រប៉ែ​ដែល​គេ​ផ្សំ​សូន​ជា​ដុំ ហើយ​ហាល​ឲ្យ​ស្ងួត​រឹង ។
  2. អតីតស្រុកនៃខែត្រកំពង់ចាម
  3. ស្រុកនៃខែត្រត្បូងឃ្មុំ
  4. ឃុំនៃស្រុកដំបែ
  5. ភូមិនៃឃុំដំបែ