បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ណារី

មកពីពាក្យសៀម ថា នារី