បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ណូនីលាន

nonillion នព្វិលាន