បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

តងកាម៉ាល់

  1. ភូមិនៃឃុំអូរជុំ