បើកបញ្ជីមេ

តៈ ន៉ៃ សំ. បា. ( ន. ) (តនយ) កូន​ប្រុស (សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ) ។