បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

តភ្ជាប់

(គណនាករវិទ្យា) connect, connecter ភ្ជាប់របស់ពីរឬច្រើនចូលគ្នា។