បើកបញ្ជីមេ

តម្រាយ

តំ-រ៉ាយ ( ន. ) ទី​ដែល​ត្រាយ, លំនាំ​ដែល​បាន​ត្រាយ​ទុក, គន្លង, លំអាន : ដើរ​តាម​តម្រាយ, ប្រព្រឹត្ត​តាម​តម្រាយ​ចាស់​ពី​បុរាណ ។