តំ-រ៉ឹម ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ត្រឹម, កាត់​ឲ្យ​ត្រឹម, ឲ្យ​ស្មើ : តម្រឹម​ជើង​សក់, កាត់​តម្រឹម ។

  1. (គណនូបករណ៍វិទ្យា) align, aligner រៀបអត្ថបទឱ្យត្រឹមគ្នាខាងឆ្វេង ស្ដាំ លើ ក្រោម សងខាង ឬ ចំកណ្ដាល។