បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

តាកេរ្តិ៍ថ្មី

  1. អតីតភូមិនៃឃុំកំបូល
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កំបូល