1. ប្រាសាទសាងដោយ ព្រះបាទជយវម៌្មទី៥ និង សូយ៌្យវម៌្មទី១ ចុងសតវត្សទី១០ ដើមសតវត្សទី១១ រចនាបថឃ្លាំង ព្រហ្មញ្ញសាសនា
  2. ឈ្មោះខែត្រមួយក្នុងកម្ពុជារដ្ឋ ក្នុងសម័យសង្គម លន់នល់ រដ្ឋកម្ពុជា និងបច្ចុប្បន្ន។
  3. ភូមិនៃឃុំខ្វិតធំ
  4. ភូមិនៃឃុំសេដា
  5. ភូមិនៃឃុំចាន់មូល
  6. ភូមិនៃឃុំពាម
  7. ភូមិនៃឃុំព្រែកខ្សាច់
  8. ភូមិនៃឃុំស្មោងខាងជើង
  9. ភូមិនៃឃុំពាមមន្ទារ
  10. ភូមិនៃឃុំស្រែរនោង