បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

តាខ្វាយ

  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយទងខាងត្បូង