បើកបញ្ជីមេ

តាខ្វាយ

  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយទងខាងត្បូង