បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

តាគម

  1. ភូមិនៃឃុំពាមឯក