បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

តាគ្រក់

  1. ភូមិនៃឃុំត្រែង