បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

តាង៉កស្រែ

  1. ភូមិនៃឃុំព្នៅទី២