បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

តាង៉ិន

  1. ភូមិនៃឃុំសូរភី