1. ឃុំនៃស្រុកថ្មគោល រឺ ឃុំទំពូង
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ស្នោ
  3. ភូមិនៃឃុំអន្សោង
  4. ភូមិនៃឃុំឫស្សីស្រុក
  5. ភូមិនៃឃុំជៃកំពក