1. ( ន. ) អតីតឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​នៅ​ក្នុង​ខែត្រ​កំពង់ចាម (ក្នុង​បុរាណ​សម័យ​ជា​ខែត្រ​សម្រាប់​ស្ដេច​ត្រាញ់​ងារ​ជា អ្នក​ឧកញ៉ា​អជ៌ុន (អរជូន) សព្វ​ថ្ងៃ​ងារ​នេះ​ក៏​នៅ​តែ​ដដែល) ។
  2. អតីតខែត្តមួយមានស្រុកចំណុះជាច្រើន
  3. ខេត្តនៃកម្ពុជា បំបែកចេញពីខេត្តកំពង់ចាមសម័យរាជាណាចក្រទី២
  4. ស្រុកនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំ