1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​រនាម​មួយ​ប្រភេទ ត្រួយ​មាន​រស​ចត់, ប្រើ​ជា​ថ្នាំ​រមាស់​កម​ក៏​បាន ។
  2. ភូមិនៃឃុំអូរតាគីTras
  3. ភូមិនៃឃុំតាលាស់
  4. អតីតភូមិនៃឃុំស្វាយក្រវាន់
  5. ភូមិនៃសង្កាត់ស្វាយក្រវាន់
  6. ភូមិនៃឃុំបល្ល័ង្ក
  7. ភូមិនៃឃុំទ្រា
  8. ភូមិនៃឃុំជៃកំពក
  9. ឃុំនៃស្រុករមាសហែក
  10. ភូមិនៃឃុំត្រស់