ថែ (care) ( កិ. ) គ្រប់គ្រង, រក្សា, បីបាច់ : ថែ​កូន, ថែ​ផ្ទះ​សំបែង ។ ថែថួន (ម. ព. ថួន ប.) ។