( សព្វ. ឬ គុ. ) ដទៃ; ផ្សេង, ដោយ​ខ្លួន : ផ្ទះ​ទីទៃ, ភូមិ​ទីទៃ, មុខ​របរ​ទទៃ​ពី​គ្នា ។ ម្ដាយ​ទីទៃ ឬ ឪពុក​ទីទៃ បង​ប្អូន​បង្កើត ដែល​មាន​ឪពុក​ជា​មួយ​ ម្ដាយ​ផ្សេង​គ្នា ឬ​ដែល​មាន​ម្ដាយ​ជាមួយ ឪពុក​ផ្សេង​គ្នា, ដោយ​បរិយាយ​ថា ឥត​ពី​ម្ដាយ​ទៅ​ឪពុក​មាន​ប្រពន្ធ​ទៀត ក៏​មាន​កូន, ឬ​ម្ដាយ​នៅ ប៉ុន្តែ​ឪពុក​មាន​ប្រពន្ធ​ផ្សេង​ទៀត ក៏​មាន​កូន, កូន​ទាំង​នោះ​ហៅ​ថា បង​ប្អូន​ម្ដាយ​ទីទៃ; បើ​ឪពុក​លះ​លែង​ម្ដាយ ឬ​ឪពុក​ស្លាប់​ទៅ​ម្ដាយ​មាន​ប្ដី​ទៀត​ហើយ​មាន​កូន, កូន​មុន​និង​កូន​ក្រោយ​ហៅ​ថា បង​ប្អូន​ឪពុក​ទីទៃ ។ ព. ទ. បុ. ថា នៅ​ផ្ទះ​ម្ដាយ​ទីទៃ ទៅ​ព្រៃ​ម្ដាយ​ជាមួយ មាន​អត្ថន័យ​ថា កាល​បើ​មាន​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ទីណា​មួយ​ជា​មួយ​គ្នា, ត្រូវ​សង្គ្រោះ​គ្នា​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត ។