1. អតីតភូមិនៃឃុំកំពង់ចាម
 2. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់ចាម
 3. ភូមិនៃឃុំកោះសូទិន
 4. ភូមិនៃសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 5. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី៣
 6. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី១
 7. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រះចក
 8. ភូមិនៃសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១
 9. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងកក់ទី១
 10. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងកក់ទី២
 11. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារដើមគ
 12. បឹងសាឡាង