ព្យញ្ជនៈ​ទី ៥ ក្នុង​វគ្គទី ៤ ជា​ទន្តជៈ ឬ​សកដ្ឋាន​នាសិកជៈ មាន​សំឡេង​ចេញ​តាម​ឋាន​របស់​ខ្លួន​ជា​ទន្តជៈ​ផង ចេញ​ពី​ត្រង់​ច្រមុះ​បន្តិច​ផង ។ ជា​វគ្គន្ត-ព្យញ្ជនៈ, ខាង​ភាសា​សំស្ក្រឹត​និង​បាលី អាន​ថា នៈ ឬ ន៉ៈ, តម្រួត​លើ​ព្យញ្ជនៈ​ទាំង ៤ តួ​ក្នុង​វគ្គ​របស់​ខ្លួន​គឺ ត, ថ, ទ, ធ, និង លើ​តួ​ឯង ហើយ​និង​លើ​ព្យញ្ជនៈ​ក្នុង​សេស​វគ្គ ៦ តួ​គឺ យ, រ, ល, វ, ស, ហ, ទៀត​ផង តាម​អក្ខរ​វិធី​ខ្មែរ ។ ន. ជា​ព្យញ្ជនៈ​ចូល​ក្នុង​វិធី​សម្លាប់​ឲ្យ​មាន​សំឡេង​ជា ន៉ ទៀត​ផង ដូច​ ទស្សនា, សាសនា ជាដើម (ទ័ស-សៈន៉ា, សាសៈន៉ា ឬ សាស្នា) ។