នៈទី សំ. បា. ( ន. ) ស្ទឹង, ទន្លេ ។ កុន្នទី ស្ទឹង​ឬ​ទន្លេ​តូច; មហា​នទី ស្ទឹង​ឬ​ទន្លេ​ធំ ។