បរ៉ិវេន បា. ( ន. ) ទី​ជិត​ខាង​ដែល​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ, រោង​ថែវ​ដែល​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​ប្រាសាទ​ឬ​គ្រឹហា​ជាដើម : បរិវេណ​វត្ត, បរិវេណ​សាលា​រៀន ។

  1. (សកលវិទ្យាល័យ) campus សំដៅលើដល់អគារទាំងឡាយនៃសកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ និង ទីធ្លានៅជុំវិញ។