បារ៉័ង-- បារ. ( គុ. ឬ ន. ) (ហ្រ្វង្សេស៍, ហ្រ្វង្សែស (Français Française) ដែល​កើត, ដែល​មាន​នៅ​ប្រទេស​ឬ​ដែន​បារាំង; មនុស្ស​ជាតិ​បារាំង, អ្នក​ស្រុក​បារាំង : ចំណេះ​បារាំង​សែស, ភាសា​បារាំង​សែស, អក្សរ​បារាំង​សែស, ជាតិ​បារាំង​សែស...។