1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខែត្រ​បាត់ដំបង ។
  2. អតីតក្រុងនៃព្រះរាជាណាចក្រទី២
  3. ខេត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី២
  4. ក្រុងនៃខេត្តប៉ៃលិន
  5. អតីតសង្កាត់នៃខណ្ឌប៉ៃលិន
  6. សង្កាត់នៃក្រុងប៉ៃលិន