( ប. សំ. ) ចំនួន​ប្រាំ​និង​ពីរ (៧); និយាយ​ក្លាយ ជា ប្រាំពិល ឬ ប្រាំពឹល ។