( ន. ) ពោះ : ហល់​ផ្ទៃ គឺ​ហើម​ពោះ​ហល់​ហែល​ហល ។ រោគ​ចុះ​ផ្ទៃ គឺ​រោគ​រាក​រូស, ចុះ​រាក ។ ផ្ទាំង : ផ្ទៃ​សំបត់, ផ្ទៃ​ពិតាន, ផ្ទៃ​ផែន​ដី ។ ផ្ទៃ​ក្រោម (ព. បុ.) ផែន​ដី; មនុស្ស​លោក; ស្ដេច​ផែន​ដី (ក្សត្រិយ៍​ទ្រង់​រាជ្យ) ។ ផ្ទៃ​មេឃ ផ្ទាំង​មេឃ, មេឃ​ទាំងមូល ។ មាន​ផ្ទៃ​ពោះ មាន​គ័ភ៌ (ផើម) ។