(ភាសាវិទ្យា) អន្តេបទ, infix, infixe អព្ភាបទ/ផ្នត់មួយបែបដែលគេដាក់ជ្រៀតចូលក្នុងពាក្យ ដើម្បីបង្កើតពាក្យកម្លាយ, ឧទាហរណ៍: - ចាំ + [-ម-] > ឆ្មាំ, - គាប + [-ន-] > ឃ្នាប, ... ។ បញ្ជាក់: លោកគ្រូ នៅ ស៊ុន បានផ្ដល់យោបល់ថា "អន្តរ/អន្តរា" មានន័យដូច "inter" នៃភាសាបារាំង, ឧ. អន្តរជាតិ = international, អន្តរក្រសួង = inter-service ,... ដូច្នេះវាក្យសព្ទ "អន្តរាបទ" របស់លោក កេង វ៉ាន់សាក់ ត្រូវគ្នានឹង "interfixe" ដែលមានក្នុងភាសារុស្ស៊ី គឺមិនមែន "infixe" ទេ គប្បីយើងប្រែពាក្យ "infixe" ថា "អន្តេបទ" វិញ។