ផ្សព្វផ្សាយ

ផ្សប់-- ( កិ. ) ផ្សាយ​ដោយ​ការ​ប៉ះ​ពាល់​ត្រូវ, ផ្សាយផ្សព្វ, ជ្រួតជ្រាប​គ្រប់​អន្លើ : បីតិ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុង​សព៌ាង្គកាយ, ឱជារស​ផ្សព្វផ្សាយ​សព្វ​សរសៃ​ក្នុង​ខ្លួន ។

  1. broadcast, diffusion ការបញ្ជូនទិន្នន័យពីឧបករណ៍បញ្ជូនមួយទៅគ្រប់ឧបករណ៍ទទួលក្នុងបណ្ដាញ។