1. អតីតឃុំនៃស្រុកកំពង់ឆ្នាំង
  2. សង្កាត់នៃក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
  3. អតីតភូមិនៃឃុំផ្សារឆ្នាំង
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង