1. ពានិច-ជៈ ក័ម បា.; សំ. ( ន. ) (វាណិជ្ជកម្ម; វាណិជ្យកម៌ន៑) ការ​ឬ​អំពើ​លក់​ដូរ, របរ​លក់​ដូរ : ខ្ញុំ​មាន​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ជា​របរ ។
  2. អតីតភូមិនៃឃុំរកាធំ
  3. ភូមិនៃសង្កាត់រកាធំ