ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "Wiktionary:អំពី"

បានជំរះទំព័រ
(គោរព)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
(បានជំរះទំព័រ)
ស្លាក: ការជម្រះទំព័រ កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
Khmer
អូសហ្វាន
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក