ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "moderate"

រ៉ូបូ បន្ថែម: ar, ca, chr, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, io, it, ja, kn, ko, ku, li, mg, ml, my, nl, pl, ru, simple, sv, ta, te, tl, vi, zh
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ ==អង់គ្លេស== ===គុណនាម=== {{en-adj}} #យករួចខ្លួន #កណ្ដាលៗ)
 
(រ៉ូបូ បន្ថែម: ar, ca, chr, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fr, hu, hy, io, it, ja, kn, ko, ku, li, mg, ml, my, nl, pl, ru, simple, sv, ta, te, tl, vi, zh)
#យករួចខ្លួន
#កណ្ដាលៗ
 
[[ar:moderate]]
[[ca:moderate]]
[[chr:moderate]]
[[da:moderate]]
[[de:moderate]]
[[el:moderate]]
[[en:moderate]]
[[es:moderate]]
[[et:moderate]]
[[fa:moderate]]
[[fi:moderate]]
[[fr:moderate]]
[[hu:moderate]]
[[hy:moderate]]
[[io:moderate]]
[[it:moderate]]
[[ja:moderate]]
[[kn:moderate]]
[[ko:moderate]]
[[ku:moderate]]
[[li:moderate]]
[[mg:moderate]]
[[ml:moderate]]
[[my:moderate]]
[[nl:moderate]]
[[pl:moderate]]
[[ru:moderate]]
[[simple:moderate]]
[[sv:moderate]]
[[ta:moderate]]
[[te:moderate]]
[[tl:moderate]]
[[vi:moderate]]
[[zh:moderate]]
៨៣៤

កំណែប្រែ