ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "acquire"

៦៨០០៦

កំណែប្រែ