1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ១៩០០-២៣ មីនា ១៩០៧។ បច្ចុប្បន្នបង្រួបបង្រួមចូលខែត្រកំពង់ធំ ឈ្មោះនេះឃើញមាននៅក្នុងសម័យចតុមុខដែរ
  2. អតីតភូមិនៃឃុំស្វាយក្រវាន់
  3. ភូមិនៃសង្កាត់ស្វាយក្រវាន់
  4. ភូមិនៃឃុំជង្រុក
  5. ភូមិនៃឃុំរលាំងចក
  6. ភូមិនៃឃុំកាហែង
  7. ភូមិនៃឃុំធម្មតាអរ
  8. ភូមិនៃឃុំតាំងក្រសៅ
  9. ភូមិនៃឃុំគគីរ
  10. ភូមិនៃឃុំតាំងដូង
  11. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង