1. អតីតក្រុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម
  2. អតីតក្រុងនៃសម័យរាជាណាចក្រទី២
  3. ខេត្តនៃរាជាណាចក្រទី២
  4. ក្រុងនៃខេត្តព្រះសីហនុ
  5. អតីតខេត្តកំពង់សោមសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត-សម័យរដ្ឋកម្ពុជា