1. (ច្បាប់) party, partie បុគ្គល ដែលស្នើសុំឱ្យតុលាការ ដោះស្រាយវិវាទរបស់ខ្លួននឹងបុគ្គលម្ខាងទៀត ដែលមានការពាក់ព័ន្ធ។ ឧ. នៅសាលាដំបូង ភាគីជាដើមចោទ ឬ ចុងចំលើយ។ នៅសាលាឧទ្ធរណ៍ភាគីជាដើមបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ ចុងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍។ នៅតុលាការកំពូល ភាគីជាដើមបណ្ដឹងសារទុក្ខ ឬ ចុងបណ្ដឹងសារទុក្ខ។ នៅក្នុងរឿងក្ដីនៃការអនុវត្តដោយបង្ខំ ភាគីជាម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត ឬ កូនបំណុលនៃការអនុវត្ត។