ភូម សំ. បា. ( ន. ) (ភូមិ) ផែន​ដី, ទី​ដី; តំបន់; ផ្ទៃ; ទី; ជាន់; ថ្នាក់ ។ ខ្មែរ​ច្រើន​ប្រើ​សំដៅ​ទី​ដែល​មាន​ប្រជុំ​ផ្ទះ​លំនៅ​ក្នុង​តំបន់​នីមួយ​ៗ : ភូមិ​តូច, ភូមិ​ធំ ។ ភូមិ​ឋាន ទី​ភូមិ ។ ភូមិ​លំនៅ ផ្ទះ​លំនៅ​ក្នុង​ភូមិ ។ ភូមិ​ភាគ (ភូ-មិភាក) ប៉ែក​ផែន​ដី, ប៉ែក​ទី​តំបន់ ។ ភូមិ​ប្រទេស (ភូមិ--) ប្រទេស​ផែន​ដី​នីមួយ​ៗ ។ល។ ប្រើ​ជា​បទ​សមាស​រៀង​ពី​ខាង​ចុង​នាម​សព្ទ​ឯ​ទៀត​ក៏​មាន, ដូច​ជា : គេហ​ភូមិ (គេហៈភូម) ថ្នាក់​ផ្ទះ ។ ឋានន្តរ​ភូមិ (ឋាន៉ន់-តៈរ៉ៈភូម) ថ្នាក់​ងារការ, ថ្នាក់​យស​ស័ក្តិ ។ បច្ចេក​ភូមិ (ប៉័ច-ចេកៈភូម) ទី​ជា​ព្រះ​បច្ចេក​ពុទ្ធ ។ ពុទ្ធ​ភូមិ (ពុត-ធៈភូម) ទី​ជា​ព្រះ​ពុទ្ធ ។ អរិយ​ភូមិ (អៈរ៉ិ-យៈភូម ឮ) ថ្នាក់​របស់​អរិយ​បុគ្គល, ថ្នាក់​អរិយ​ធម៌ ។ល។ ភូមិ៍Phum

សឺនសុរីយាអាប់រស្មី