1. ( ន. ) ខ្មោច​អារក្ស;

ស្រី​រូប​អារក្ស : បន់​មេមត់, រៀប​ទ្រនឹប​ជូន​មេមត់ ។ (ពាក្យ មត់ ទំនង​ជា​ក្លាយ​មក​ពី បា. មត “ដែល​ស្លាប់​ហើយ​ឬ​មនុស្ស​ដែល​ស្លាប់​ហើយ (ខ្មោច)” មេមត គឺ​មេ​ខ្មោច ?) ។

  1. អតីតឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខែត្រ​កំពង់ចាម​ប៉ែក​ខាង​កើត ប្រទល់​គ្នា​នឹង​ខែត្រ​រោង​ដំរី ។
  2. ស្រុកនៃខែត្រត្បូងឃ្មុំ
  3. ឃុំនៃស្រុកមេមត់