1. ( ន. ) សរីរាវយវៈ​ដែល​បែក​ជា​ខ្នែង​ចេញ​ពី​ទី​បំផុត​បាត​ដៃ​បាត​ជើង, ក្នុង​ម្ខាង​ៗ​មាន​ប្រាំ​ៗ : ម្រាម​ដៃ, ម្រាម​ជើង; រ. ស. ហៅ ព្រះ​អង្គុលី, ហៅ​ថា ព្រះ​អង្គុលី​ព្រះ​ហស្ត (ម្រាម​ដៃ), ព្រះ​អង្គុលី​ព្រះ​បាទ (ម្រាម​ជើង) ។
  2. ឃុំនៃស្រុករមាសហែក