ព្យញ្ជនៈ ទី ២៦ ក្នុង​លំដាប់​ពួក​ព្យញ្ជនៈ​ទាំង ៣៣ តួ, ជា​ព្យញ្ជនៈ​ទី ១ ក្នុង​សេស​វគ្គ​ឬ​អវគ្គ, ជា​តាលុជៈ, មាន​សំឡេង​ត្រង់​ពិតាន, គឺ​ត្រង់ ក្រអូម​មាត់; សំ. បា. អាន​ថា យៈ ឬ​យ៉ៈ ។ តួ យ នេះ​មាន​សំឡេង​ជា​ពីរ​គឺ យ និង យ៉ ។ ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ យ ជា​ឃោសៈ, យ៉ ជា​អឃោសៈ ។