( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​វាល់ : រង្វាល់​ស្រូវ, រង្វាល់​ក្រួស, រង្វាល់​ប្រេង, តៅ​រង្វាល់ ។ ពេញ​រង្វាល់ (ព. ប្រ.) ពេញ​បន្ទុក, ពេញ​ចំណុះ, ពេញ​កម្លាំង, ពេញ​របុង : ទរ​ឲ្យ​ពេញ​រង្វាល់, លេង​ឲ្យ​ពេញ​រង្វាល់, ស៊ី​ឲ្យ​ពេញ​រង្វាល់ ។