1. អតីតខែត្រកាលពីឆ្នាំ១៩០០-២៣ មីនា ១៩០៧។ បច្ចុប្បន្នបញ្ចូលជាស្រុកចំណុះនៃខែត្រស្វាយរៀង
  2. ស្រុកនៃខេត្តស្វាយរៀង
  3. ភូមិនៃឃុំអំពិល