1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខែត្រ​កំពង់ឆ្នាំង អភិបាល​ស្រុក​រលាប្អៀរ ។
  2. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋ
  3. ឃុំនៃស្រុករលាប្អៀរ