( កិ. ) គិត​ចំនួន, ត្រួត, ពិនិត្យ ឬ​កំណត់​ឲ្យ​ដឹង​ចំនួន : រាប់​ដប់, រាប់​ម្ភៃ រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ចំនួន​ដប់​ឬ​ចំនួន​ម្ភៃ ។ ស្រឡាញ់​យក​ជា​គ្នា, ទុក​ដាក់​ថា​ជា​បាន​ការ​ : រាប់​គ្នា​ជា​ញាតិ; ឥត​គេ​រាប់ ។ រាប់​បាត្រ ដាក់​បាយ​ក្នុង​បាត្រ​ដូច​គេ​រាប់​ គឺ​ដួស​បាយ​នឹង​វែក​ដាក់​ក្នុង​បាត្រ​ភិក្ខុ​សង្ឃ ដែល​ដាក់​រៀប​ដង្ហែ​គ្នា, ដោយ​គ្នេរ​បាយ​ឲ្យ​ល្មម​គ្រប់​គ្រាន់​តាម​ចំនួន​បាត្រ (ព. ផ្ទ. ដាក់​បាត្រ) ។ រាប់​មុខ រាប់​យក​ជា​មុខ, ទុក​ដាក់​ថា​ជា​អ្នក​មាន​មុខ​មាន​ឈ្មោះ : មនុស្ស​សាប​រលាប​ឥត​គេ​រាប់​មុខ ។ រាប់​រក រាប់​អាន​ទៅ​មក​រក​នេះ​រក​នោះ ឬ​រាប់​អាន​ពឹង​រក​គ្នា ។ល។