( គុ. ឬ កិ. វិ. ) រឹង​មាំ, ម៉ឺង​ម៉ាត់, ពេញ​កម្លាំង : គំនិត​រឹង​ប៉ឹង; ធ្វើ​ការ​រឹង​ប៉ឹង ។