1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋមុនពេលបារាំងកាត់ឱ្យយួន
  2. ខេត្តនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោម
  3. ភូមិនៃឃុំត្រប់
  4. ភូមិនៃឃុំភ្នំតូច
  5. ឃុំនៃស្រុកបាភ្នំ
  6. ភូមិនៃឃុំជើងភ្នំ
  7. ភូមិនៃឃុំស្វាយចេក